Sunday, 27/09/2020|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"

BUỔI GIAO LƯU VĂN NGHỆ VỚI NGƯỜI KHIẾM THỊ - THCS PHƯƠC MY