Monday, 09/12/2019|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"

HOẠT ĐỘNG ĐỘI - CHƯƠNG TRÌNH HỦ GẠO TÌNH THƯƠNG + TẤM ÁO VUI XUÂN 2019