Thursday, 09/07/2020|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"

Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" năm học 2018-2019 của Trường THCS Thanh Tân