Tuesday, 02/06/2020|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"

9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm học mới 2017 - 2018

9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm học mới 2017 - 2018