Sunday, 18/03/2018|
Năm học 2017 - 2018 là năm thứ ba “Năm tăng tốc” thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và đẩy mạnh thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học.

Giáo dục và đào tạo Bến Tre nâng cấp trường học toàn tỉnh

Giáo dục và đào tạo Bến Tre nâng cấp trường học toàn tỉnh