04/04/19  Chuyên môn  63
HS hiểu thế nào là động từ ( từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật: người, sự vật, hiện tượng)Nhận biết được động từ trong câu qua tranh vẽ ( BT mục III)
 04/04/19  Chuyên môn  35
Hiểu được tỉ lệ bản đồ cho biết một đơn vị độ dài thu nhỏ trên bản đồ ứng với độ dài thật trên mặt là bao nhiêu.