• Nguyễn Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986747663
  • Email:
   nguyenthanhphong0569@gmail.com
 • Nguyễn Thị Minh Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01652742962
  • Email:
   minhchauhl2012@gmail.com
 • Trần Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0945681981
  • Email:
   trandung30111976@gmail.com
 • Nguyễn Kim Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987125015
  • Email:
   kkimthunguyen1980@gmail.com
 • Lê Thị Vân Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989482956
  • Email:
   vanha.hoaloc@gmail.com
 • Lê Thị Ngọc Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0931091959
  • Email:
   ngocphuonghl2013@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919556477
  • Email:
   huongth1978@gmail.com
 • NgôThị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban nữ công
  • Điện thoại:
   01689339982
  • Email:
   thaongo03061985@gmail.com
 • Bùi Văn Lượm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972787353
  • Email:
   luombui1985@gmail.com
 • Phạm Văn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02752485518
  • Email:
   pvtaihl1959@gmail.com