Thứ hai, 23/10/2017|
Năm học 2017 - 2018 là năm thứ ba “Năm tăng tốc” thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và đẩy mạnh thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học.

Thông báo công khai thi đua, khen thưởng

Thông báo công khai thi đua, khen thưởng

Bộ phận Thi đua, khen thưởng Phòng Giáo dục công bố một số danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trên Công thông tin theo đường dẫn DANH MỤC => Thi đua, khen thưởng => Kết quả thi đua và chọn theo chỉ dẫn.