Friday, 26/02/2021|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"

Thao giảng cụm 3 lớp mầm. Nghe hát "Cho con"

Thao giảng cụm 3 lớp mầm. Nghe hát "Cho con"