Friday, 07/05/2021|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
 • Ông Nguyễn Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Email:
   nguyenvanminhmcb1961@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng phòng (Chịu trách nhiệm chung).

   - Công tác Tổ chức cán bộ.

   - Công tác thi đua.

   - Công tác kiểm tra.

   - Công tác giáo dục thường xuyên (CMC–PCGD–TTHTCĐ–GDTX).

   - Công tác Tài chính, kế hoạch.

   - Kế hoạch phát triển giáo dục.

 • Ông Huỳnh Hữu Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Email:
   huuhanh949@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng các mặt quản lý:

   1/ Quản lý dạy và học ngành học Mầm non, cấp TH (kể cả hoạt động ngoài giờ lên lớp theo cấp học phụ trách).

   2/ Quản lý các hoạt động giáo dục khác theo cấp học học phụ trách (MN-MG, TH).

   - Hội thao, Hội khỏe, hội diễn, Hội thi…

   - Tham quan, ngoại khóa;

   - Công tác XHH giáo dục;

   - Hoạt động Đoàn- Đội; Hoạt động Giáo dục NGLL.

   - Phổ biến giáo dục pháp luật;

   - Giáo dục bảo vệ môi trường, an toàn giao thông; giáo dục phòng, chống ma túy; giáo dục quốc phòng – an ninh; giáo dục hòa nhập; giáo dục thể chất…

   - Xây dựng trường: Xanh, sạch, đẹp; trường học an toàn…; trường chuẩn quốc gia…; kiểm định chất lượng.

   - Giao lưu kết nghĩa, học tập rút kinh nghiệm;

   - Giáo dục hướng nghiệp, GD truyền thống, lịch sử địa phương;

   - Quản lý bếp ăn, bán trú…

   3/ Quản lý hành chính quản trị toàn ngành:

   - Công văn đi, đến; cấp phát văn bằng, chứng nhận…

   - Hỗ trợ lập kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán phân bổ ngân sách hàng năm…

   - Chỉ đạo lập các kế hoạch chuyên đề….; thống kê, báo cáo (kể cả định kỳ và đột xuất); Công tác sơ, tổng kết năm học…

   - Kiểm tra việc ban hành các quyết định…

   - Sắp xếp, tổ chức lễ, tết, phân công trực…

   4/ Hỗ trợ quản lý tài chính toàn ngành;

   5/ Hỗ trợ quản lý tài sản, CSVC, TB toàn ngành;

   (Đăng ký, kiểm kê, thanh lý, mua sắm, sửa chữa, xây dựng mới, công khai sử dụng…)

   6/ Hỗ trợ quản lý thư viện, thiết bị toàn ngành:

   (Xây dựng chuẩn thư viện, quản lý thư viện điện tử, thư viện xanh; xây dựng phòng bộ môn; mua sắm thiết bị…).

   7/ Hỗ trợ công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm, trung, dài hạn.

   3.8/ Hỗ trợ công tác kiểm tra theo bậc học phụ trách.

   3.9/ Công tác Bảo hiểm tai nạn hs toàn ngành.

 • Ông Nguyễn Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Email:
   pgdthanhhung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng các mặt quản lý:

   1/ Quản lý dạy và học cấp  THCS (kể cả hoạt động ngoài giờ lên lớp theo cấp học phụ trách).

   2/ Quản lý các hoạt động giáo dục khác theo cấp học học phụ trách (THCS).

   - Hội thao, Hội khỏe, hội diễn, Hội thi…

   - Tham quan, ngoại khóa;

   - Công tác XHH giáo dục;

   - Hoạt động Đoàn- Đội; Hoạt động Giáo dục NGLL.

   - Phổ biến giáo dục pháp luật;

   - Giáo dục bảo vệ môi trường, an toàn giao thông; giáo dục phòng, chống ma túy; giáo dục quốc phòng – an ninh; giáo dục hòa nhập; giáo dục thể chất…

   - Xây dựng trường: Xanh, sạch, đẹp; trường học an toàn…; trường chuẩn quốc gia…, kiểm định chất lượng, khảo thí.

   - Giao lưu kết nghĩa, học tập rút kinh nghiệm;

   - Giáo dục hướng nghiệp, GD truyền thống, lịch sử địa phương;

   - Quản lý bếp ăn, bán trú.

   3/ Hoạt động kiểm tra toàn ngành.

   4/ Hỗ trợ công tác thi đua toàn ngành.

   5/ Hỗ trợ công tác pháp chế; công tác giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng.

   6/ Hỗ trợ công tác tổ chức toàn ngành.

   7/ Hỗ trợ công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm, trung và dài hạn.

   8/ Cấp phép, quản lý công tác dạy thêm, học thêm.

   9/ Công tác Bảo hiểm y tế hs.

 • Ông Nguyễn Văn Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Kiểm tra - HĐGDNGLL-GDTC-GDTX
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác kiểm tra, Kiểm định chất lượng.

   - Tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra toàn ngành; tổng hợp báo cáo công tác kiểm tra.

   - Phối hợp với Thanh tra huyện xây dựng kế hoạch thanh tra theo từng chuyên đề cho ngành.

   - Tham mưu cấp phép dạy thêm, học thêm.

   - Tiếp nhận, tham mưu, đề xuất giải quyết đơn thư theo luật định;

   - Chịu trách nhiệm công tác kiểm định chất lượng toàn ngành.

 • Ông Châu Hoàng Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Tổ Kiểm tra - HĐGDNGLL-GDTC-GDTX
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo dục thể chất toàn ngành.

   - Chịu trách nhiệm môn Thể dục trong toàn ngành: xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng, kiểm tra…

   - Tham mưu, phối hợp xây dựng kế hoạch thành lập câu lạc bộ, các hội thi, hội khỏe, Đại hội TDTT…

   - Công tác phổ cập bơi toàn ngành.

   - Và một số công việc khác khi ngành có yêu cầu…

 • Ông Huỳnh Nhựt Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Tổ Kiểm tra - HĐGDNGLL-GDTC-GDTX
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo dục thường xuyên, Phổ cập, Trung tâm học tập cộng đồng, Pháp chế,.

   * Giáo dục thường xuyên:

   - Quản lý, cấp và cấp lại văn bằng tốt nghiệp (Phổ cập).

   - Xây dựng kế hoạch và kiểm tra hoạt động các TT HTCĐ.

   - Thực hiện công tác PCGD (MN, TH, THCS, TrH).

   - Xây dựng, triển khai kế hoạch giáo dục pháp luật. Theo dõi, kiểm tra công tác giáo dục pháp luật.

   * Trung tâm học tập cộng đồng:

   - Tham mưu, kiện toàn bộ máy; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp, báo cáo hoạt động của TTHTCĐ.

   * Pháp chế:

   - Nghiên cứu các văn bản tài liệu về hoạt động pháp chế.

   - Tham mưu xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác Pháp chế.

   - Phối hợp bộ phận tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm, trung, dài hạn.

 • Bà Trần Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Tổ Kiểm tra - HĐGDNGLL-GDTC-GDTX
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hoạt động ngoài giờ lên lớp và các hoạt động giáo dục khác.

   - Phối hợp, tổ chức các Hội thi thuộc phạm vi ngoài giờ lên lớp Đoàn, Đội phát động. Tham mưu, tổ chức Hội thi giáo viên Tổng phụ trách đội giỏi, hội thi Sáng tạo TTN-NĐ.

   - Phối hợp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:

   + Giáo dục  an toàn giao thông.

   + Giáo dục phòng, chống ma túy.

   + Giáo dục an toàn, vệ sinh thực phẩm; phòng chống tai nạn thương tích; tệ nạn xã hội.

   + Giáo dục thể chất, giới tính…

   - Phối hợp, tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, về nguồn…

   - Tham mưu, phối hợp các hoạt động xã hội hóa; cập nhật và theo dõi, tổng hợp, báo cáo hoạt động xã hội hóa.

   - Thư ký các phiên họp Hiệu trưởng (Soạn thảo văn bản kết luận của cuộc họp để thông báo chung cho toàn ngành).

 • Ông Nguyễn Hữu Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Hành chính
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ chức Cán bộ; Thư viện – Thiết bị ; thủ quỹ; tài sản.

   * Tổ chức:

   - Phối hợp bộ phận Thống kê, tham mưu lãnh đạo xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, tổ chức cán bộ, bảo vệ kế hoạch.

   - Nghiên cứu, triển khai, hướng dẫn kịp thời các văn bản pháp qui thuộc lĩnh vực tổ chức.

   - Tham mưu xây dựng kế hoạch điều động và luân chuyển, thuyên chuyển, tuyển dụng, chế độ chính sách cho CB, GV,NV toàn ngành.

   - Duyệt nâng lương của CBQL, tăng giảm biên chế trình Sở Nội vụ phê duyệt.

   - Cập nhật kịp thời và đúng định kỳ tình hình cán bộ công nhân viên chức ngành và báo cáo theo qui định (PMIS).

   - Thiết lập và lưu trữ đầy đủ các hồ sơ về công tác tổ chức.

   - Giám sát công tác xét tuyển, thi tuyển viên chức.

   - Tham mưu, đề xuất cấp phép và theo dõi tổng hợp nguồn kinh phí các tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ.

   * Thư viện – thiết bị:

   - Theo dõi toàn bộ hoạt động thư viện. Lên kế hoạch xây dựng trang bị, bổ sung; quản lý thư viện điện tử; kiểm kê.

   - Hỗ trợ công tác đưa văn bản lên website phòng.

   - Tham gia kiểm tra và có kế hoạch quản lý, kiểm tra thường xuyên tài sản trường học.

   - Xây dựng kế hoạch, tổng hợp mua sắm, bổ sung, phân phối thiết bị…

   - Tổ chức tập huấn chuyên môn, phân phối trang thiết bị.

   * Thủ quỹ:

   - Quản lí và lập hồ sơ theo dõi đầy đủ tất cả các nguồn kinh phí.

   - Thường xuyên kiểm quỹ, đối chiếu với kế toán ngành, cơ quan.

 • Ông Huỳnh Minh Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Tồ Hành chính
  • Điện thoại:
   0909146569
  • Email:
   huynhmihhoapgd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thi đua khen thưởng; Quản trị mạng, Công nghệ thông tin. (Phụ trách Xã Nhuận Phú Tân)

   * Thi đua, khen thưởng:

   - Xây dựng và đề xuất kế hoạch phát động thi đua ngành và thi đua cụm.

   - Tổ chức, chấm điểm, hướng dẫn thi đua toàn ngành, thi đua theo bậc học, thi đua cụm các phòng GD&ĐT.

   - Lập kế hoạch xét thi đua, khen thưởng toàn ngành, tổng kết, báo cáo về thi đua huyện, tỉnh.

   - In ấn giấy khen, chứng nhận…

   * Quản trị mạng:

   - Quản trị, kiểm tra, bảo mật website của ngành.

   - Kiểm tra, thẩm định, phối hợp thanh lý phòng máy vi tính toàn ngành.

   * Quản lý CSVC, tài sản, sửa chữa nhỏ trong cơ quan.

   * Tổ chức các Hội thi Giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm.

   * Phối hợp với bộ phận chuyên môn triển khai ứng dụng CNTT vào quản lý, dạy và học.

 • Ông Lâm Quang Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Tồ Hành chính
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CSVC toàn ngành; hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất các xã nông thôn mới; thống kê-kế hoạch; xây dựng trường chuẩn quốc gia toàn ngành.

   * CSVC.

   - Nghiên cứu các văn bản, tham mưu, đề xuất và thực hiện công tác quản lý về cơ sở vật chất, tài sản, xây dựng cơ bản và Đề án kiên cố hóa trường, lớp học, thành lập trường, tách, nhập...

   - Theo dõi, tham gia thanh lý tài sản cố định, CSVC toàn ngành.

   - Phối hợp kiểm tra, thẩm định, máy vi tính toàn ngành.

   * Thống kê-kế hoạch:

   - Tổng hợp tất cả các biểu mẫu thống kê định kỳ và đột xuất theo qui định của ngành; Lập niên giám thống kê; Tổng hợp, báo cáo V-EMIS.

   - Xây dựng kế hoạch năm học, KH phát triển GD trung dài hạn.

   * Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất các xã Nông thôn mới:

   - Nghiên cứu các văn bản, tham mưu, đề xuất và thực hiện công tác quản lý về  xây dựng cơ bản  trường, lớp học các xã Nông thôn mới.

             * Xây dựng kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia, tổng hợp báo cáo trường đạt chuẩn quốc gia toàn ngành.

 • Ông Nguyễn Tấn Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Tồ Hành chính
  • Giới thiệu sơ bộ:

   (Kế toán ngành) chịu trách nhiệm mảng tài chính toàn ngành.

   - Tham mưu lập dự toán, quyết toán, giao phân bổ kinh phí, bổ sung kinh phí hằng năm cho các trường trên cơ sở nguồn kinh phí được Sở tài chính phân bổ và UBND huyện phê duyệt ( có sự thay đổi bổ sung thực tế).

   - Lập báo cáo tài chính, quyết toán…

   - Duyệt và trình lãnh đạo các khoản kinh phí bổ sung chi cho hoạt động thường xuyên của các đơn vị trường học.

   - Tham mưu, phân bổ, kiểm tra nguồn kinh phí GD khác, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia.

   - Báo cáo và công khai nguồn kinh phí giáo dục khác của ngành.

   - Chịu trách nhiệm kinh phí trung tâm học tập cộng đồng, kinh phí các cuộc thi do ngành tổ chức, chương trình mục tiêu quốc gia.

   - Tổ chức triển khai, tập huấn bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá các kế toán trường học.

   - Tham gia kiểm tra, thanh tra và có kế hoạch quản lý, kiểm tra thường xuyên hoạt động tài chính trường học

 • Ông Nguyễn Minh Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Tồ Hành chính
  • Email:
   nguyenminhtan7191@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Văn thư, lưu trữ và hành chính.

   - Khai thác mạng lấy đầy đủ và kịp thời các văn bản, trình thủ trưởng phân công đến cán bộ phụ trách. Quản lý các loại văn bản đưa lên website.

   - Duyệt các văn bản phát hành.

   - Lập sổ theo dõi, lưu trữ, chuyển các loại văn bản đi và đến.

   - Tổng hợp và theo dõi, ghi nhận những ưu điểm, hạn chế, chế độ báo cáo các trường để kịp thời báo cáo lãnh đạo.

   - Chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu cơ quan và dấu chữ ký, dấu sử dụng đóng bằng tốt nghiệp.

    - Thư ký cơ quan trong các phiên họp cơ quan và một số cuộc họp khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

   - Soạn thảo các văn bản, báo cáo đột xuất, định kỳ, tổng hợp báo cáo tuần .

   - Đề xuất các điều kiện để tổ chức họp, hội nghị của cơ quan và ngành.

   - Lập sổ theo dõi lịch sử dụng và quản lý phòng họp số 3.

   - Theo dõi việc thực hiện ngày giờ công và những quy định CBCC cơ quan.

 • Ông Phạm Hoàng Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Chuyên môn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn THCS, công tác Khảo thí. (Phụ trách Xã Khánh Thạnh Tân)

   - Hoạt động chuyên môn THCS: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học.

   - Tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch xây dựng, kiểm tra công nhận, tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp THCS.

   - Tham mưu, xây dựng Kế hoạch tổ chức các hội thi dành cho học sinh, kể các các hội thi trực tuyến…

   - Xây dựng và đề xuất kế hoạch, chịu trách nhiệm nội dung báo cáo kế hoạch tổ chức các kỳ thi (kể cả kỳ thi tuyển sinh lớp 10, trường chuyên…), hội thi…

   - Chỉnh sửa, cấp và cấp lại văn bằng tốt nghiệp THCS.

   - Hỗ trợ công tác đưa văn bản lên website phòng.

   ...

 • Bà Nguyễn Ngọc Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Chuyên môn
  • Email:
   ngocthuy3004@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn tiểu học.

   - Hoạt động chuyên môn Tiểu học

   - Phụ trách môn  Tiếng Anh tất cả các cấp học.

   - Các hoạt động phong trào, hội thi, giao lưu...

   - Theo dõi, thực hiện chương trình SEQAP.

   - Hỗ trợ chương trình sữa học đường.

   - Hỗ trợ một số công việc cho chuyên viên chuyên trách kiểm tra, công tác kiểm định.

   - Tham  mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch xây dựng, kiểm tra công nhận, tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học, trường 2buổi/ngày, trường bán trú.

 • Bà Lê Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Chuyên môn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn Mầm non – Mẫu giáo.

   - Hoạt động chuyên môn Mầm non – Mẫu giáo; theo dõi, chỉ đạo quản lý chuyên môn các nhóm, lớp ngoài công lập.

   - Hỗ trợ công tác PCGD MNTNT.

   - Phụ trách công tác Bảo hiểm Y tế.

   - Phụ trách công tác y tế học đường, chương trình sữa học đường.

   - Phụ ttrách các hoạt động phong trào, hội thi, giao lưu...

   - Hỗ trợ một số công việc cho chuyên viên phụ trách kiểm tra, công tác kiểm định.

   - Tham  mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch xây dựng, kiểm tra công nhận, tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia bậc Mầm non, mẫu giáo,  trường bán trú.