Trường Mẫu giáo Thanh Tân có 05 điểm trường (01 điểm chính, 04 điểm lẻ).

- Phòng học: 07/7 lớp (kiên cố: 6, bán kiên cố: 1)

- Phòng chức năng: 0

- Bàn ghế giáo viên: 7 bộ/ 7 lớp

- Bàn ghế học sinh: 205 bộ/ 7 lớp

- Thiết bị đồ dùng, đồ chơi: 7 bộ/ 7 lớp

- Có hàng rào tạm: 05 hàng rào.

- Vườn trường: 05/ 5 điểm trường.

- Khu phát triển vận động: 02/7 lớp.