Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 16. Trong đó, Ban giám hiệu: 02, giáo viên: 09, nhân viên: 05.

- Ban giám hiệu nhiệt tình, có uy tín đối với địa phương, được tập thể sư phạm tín nhiệm. Biết quan tâm đến chị em đồng nghiệp, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, đi đầu trong mọi phong trào.

- Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên có tuổi đời khá cao:

Dưới 30 tuổi: 08 (04 nhân viên, 04 giáo viên)

Từ 31 " 40 tuổi: 04 (02 giáo viên, 2 CBQL)

Từ 41 " 50 tuổi: 04 (04 giáo viên).

Giáo viên đạt danh hiệu thi đua và đăng ký danh hiệu:

Danh hiệu thi đua

Năm học

2015-2016

Năm học

2016-2017

Năm học

2017-2018

GV dạy giỏi cấp trường

06

07

09

GV dạy giỏi cấp cơ sở

02

 

05

 

05 (bảo lưu)

GV dạy giỏi cấp tỉnh

0

 

0

 

01(bảo lưu)

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

02

02

02

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

0

0

0