Thông báo công khai thi đua, khen thưởng

Thông báo công khai thi đua, khen thưởng

Bộ phận Thi đua, khen thưởng Phòng Giáo dục công bố một số danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trên Công thông tin theo đường dẫn DANH MỤC => Thi đua, khen thưởng => Kết quả thi đua và chọn theo chỉ dẫn. 

Bài viết liên quan