Thông báo: Về việc nhận tiền thưởng và Giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở; Tập thể LĐTT

Thông báo: Về việc nhận tiền thưởng và Giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở; Tập thể LĐTT 

Các đơn vị: Mầm non - Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở cử cán bộ đến Bộ phận Thi đua - Khen thưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận nhận tiền thưởng và Giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở; Tập thể LĐTT năm học 2016-2017. 

Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2017.

Bài viết liên quan