Tuesday, 15/06/2021 - 22:17|
---------->>>>>>>>>>>>>>Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Thanh Tân------->>>>> Mừng Đảng-Mừng Xuân Canh Tý 2020 <<<<<----------

Tăng học bong cho học sinh nghèo kho khan

Ngay 21 thang 12 năm 2020 mặt tran to quốc Việt Nam xa Thanh Tân van dong tăng 10 học bong cho học sinh nghèo kho khan cua trường tong kinh phi 3000.000d